Vedtægter

 

Love for Klampenborg Kajak- og Kano Klub

 

 1. NAVNET er Klampenborg Kajak og Kano Klub, medlem af Dansk Kano og Kajak Forbund, ICF, DIF og SIG og underkastes disses love. Hjemstedet er Klampenborg i Gentofte Kommune. Klubbens mærke er en rød femtakket stjerne på hvid bund.

   

 2. FORMÅLET er fremme af kajak og kanosporten ved at dyrke denne på betryggende måde, samt vejlede og give oplysning om sporten.

   

 3. OPTAGELSE i klubben finder sted ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

  Kun aktive medlemmer har rotilladelse.

  Før optagelse af aktive medlemmer kan disse under opsyn af bestyrelsen prøve at ro. Passive medlemmer har ikke rotilladelse.

  INDMELDELSE kan finde sted fra det fyldte 12. år. Det sker ved udfyldelse af en blanket, og skal godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan dispensere og optage yngre medlemmer, hvis vedkommende skønnes tilstrækkelig moden. Medlemsansøgere, der ikke er myndige, skal have skriftlig tilladelse fra forældre eller værge.

  AKTIVE medlemmer skal:

  • ved optagelse være i besiddelse af et ikke over 2 år gammelt svømmebevis på mindst 600 m.
  • efter aftale med bestyrelsen aflægge 2 kæntringsprøver.
  • ledsages af en erfaren kajakroer fra en klub underlagt DKF, sålænge bestyrelsen skønner det nødvendigt.

  PASSIVE medlemmer optages:

  • efter 2 års aktivt medlemskab.
  • ved nær tilknytning til et aktivt medlem, efter indstilling af dette.

  Medlemmerne er underlagt sikkerheds- og ordensreglementet, som udleveres til alle nye medlemmer.

   

 4. UDMELDELSE sker med mindst en (1) måneds varsel til 1. april. Ved udtrædelse tilbageleveres klubnøgle og eventuelt materiel. Ejendele skal straks fjernes fra klubben.

   

 5. GROVE FORSEELSER kan hvis bestyrelsen finder det nødvendigt medføre suspendering. Ved førstkommende generalforsamling træffes endelig afgørelse.

   

 6. KONTINGENTET fastsættes af generalforsamlingen. En oversigt skal altid
  • være vedlagt lovene,
  • sendes skriftligt til alle medlemmer ved ændringer.

  Indskud og øvrige gebyrer fastsættes af bestyrelsen.

  AKTIVT kontingent forfalder 1. maj eller ved indmeldelse. Ved ændring af medlemskab betales fuldt ud for den pågældende periode.

  ØVRIGE ydelser forfalder 1. maj eller ved indmeldelse.

  BETALING af kontingent senere end 1 måned efter forfaldstid medfører at der opkræves et ekstragebyr. Betaling senere end 2 måneder efter forfaldstid kan medføre eksklusion af klubben og dermed udelukkelse fra alle klubber under Dansk Idræts Forbund.

  NYT MEDLEMSSKAB kan kun erhverves efter betaling af restancen.

  DISPENSATION. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, efter anmodning fra et medlem, nedsætte eller fritage vedkommende for kontingent. Afgørelse træffes i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.

   

 7. GENERALFORSAMLINGEN er klubbens øverste myndighed.

  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april, og skal indkaldes skriftligt med mindst 15 dages varsel regnet fra poststemplets dato. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Formanden. beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingenter.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg i henhold til § 8.
  7. Faste udvalg jf. § 13
  8. Eventuelt.

  FORSLAG til optagelse på dagsordenen må være bestyrelsen i hænde senest 15. marts.

  STEMMERET har alle aktive medlemmer med minimum 1 års aktivt medlemsskab og uden kontingentrestance.

  Referat af generalforsamlingen fremlægges senest 1 måned efter afholdelse.

   

  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig:

  1. Ved lovændringer med mindst 33 % fremmødte af de stemmeberettigede medlemmer og med 2/3 stemmeflertal.
  2. Ved alle øvrige sager inkl. kontingent- og ordensreglementsændringer med det fremmødte antal stemmeberettigede med simpelt flertal.

   

  EKSTRAORDINÆR generalforsamling indkaldes når:

  1. bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
  2. når mindst 1/2 af de stemmeberettigede medlemmer fremsendes begæring herom til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden.

  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med samme varsel som til ordinær generalforsamling.

  Kun den udsendte dagsorden kan behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Dagsordenen må ikke indeholde punktet 'eventuelt'.

   

 8. BESTYRELSEN vælges for et år ad gangen og består af:

  Formand, næstformand, kasserer, sekretær og inspektør.

  På lige årstal vælges af generalforsamlingen:

  Formand, inspektør samt 1 revisor

  På ulige årstal vælges af generalforsamlingen:

  Næstformand, kasserer, sekretær samt 1 revisor.

  Ved indtrædende vakance supplerer bestyrelsen sig til næste generalforsamling.

   

 9. REGNSKABSÅRET løber fra 1. januar til 31. december. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse i revideret stand.

   

 10. BÅDPLADSER og skabe kan af bestyrelsen inddrages fra medlemmer, der i en sæson har roet under 50 km.

   

 11. Bestyrelsen udformer sikkerhedsregler jf. DKF's bestemmelser

   

 12. OPHÆVELSE AF KLUBBEN, ændring af navn, stander eller formål kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsordenen og med 50% fremmødte af de stemmeberettigede medlemmer og med 9/10 stemmeflertal.

  I tilfælde af ophævelse af klubben skal klubbens nettoaktiver tilfalde DKF.

   

 13. Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg og tildele disse et rådighedsbeløb.

   

Nærværende love er gældende fra den neden for anførte dato og erstatter alle tidligere love.

Vedtaget af generalforsamlingen den / /

Ordstyrer: