Generalforsamling 2008

Klampenborg Kajak- og Kanoklub

Mødereferat fra ordinær generalforsamling
3. april 2008

1. Valg af ordstyrer

Tommy G. Jensen blev valgt som ordstyrer og referent.

Ordstyreren konstaterede at den ordinære generalforsamling var indkaldt iht. Vedtægterne.

2. Formandens beretning

Formanden fremlagde sin beretning, hvor der var følgende hovedpunkter:

Sidste sæson forløb tilfredsstillende både hvad angår anskaffelse af nye kajakker, deltagelse i løb og en kilometerstatistik næsten på højde med året før. Der blev efter et par tilløb afholdt en populær jubilæumsfest i anledning af klubbens 90 års fødselsdag. I vinterhalvåret er der blevet afholdt julefrokost med et godt fremmøde. Desuden blev der afholdt et foredrag i januar. For at holde mere gang i klubben i vinterhalvåret blev medlemmerne opfordret til tage initiativ til lignende aktiviteter næste år.

Vi har fortsat problemer med at holde på begynderne, så sidste år blev der gennemført tiltag for at få begynderne til at komme til klubaftnerne ved de først gange at tilbyde gratis mad. I år vil vi gøre det samme og derudover også ændre begyndertræningen, se punkt 6.

Renoveringen af klubben blev ikke gennemført sidste år, men som midlertidig foranstaltning blev asbestpladerne i facaden behandlet.

Der var rod i betalingerne af kontingentet i sidste sæson, hvilket har betydet at indtægterne var lavere end budgetteret. Desuden skiftede kasserer midt i sæsonen, hvilket også har givet lidt problemer.

Til sidst takkede formanden bestyrelsen for dens arbejde i den forløbne sæson.

Formandens beretning blev vedtaget.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2007 til godkendelse

Regnskabet for sidste sæson blev fremlagt og er medsendt dette referat. Der var følgende bemærkninger til regnskabet:

 • Kontingenter: Mindre end forrige sæson, nævnt under formandens beretning

 • Øvrige indtægter: Det forholdsvis store beløb skyldes at vi fik penge retur for kajakker vi var kommet til at betale to gange.

 • Repr., fester, møder: Forøgelsen i forhold til forrige sæson skyldes afholdelsen af jubilæumsfesten.

 • Kontingenter: Dette beløb dækker over kontingentet til DKF, hvilket ved en fejl ikke blev betalt i forrige sæson.

Regnskabet var lige inden generalforsamlingen fremsendt til revisoren. Revisoren havde pr mail svaret at det var tilfredsstillende at regnskabet balancerede og at han manglede at gennemgå bilagene.

Regnskabet for sidste sæson blev godkendt på generalforsamlingen under forudsætning af at revisoren kan påtegne regnskabet.

Budgettet for denne sæson fremgår ligeledes på det medsendte papir.

Herefter blev dagsorden punkt 4 behandlet inden budgettet for denne sæson blev behandlet. Med et forhøjet kontingent forventes samme indtægter i denne sæson, som dem der var estimeret for sidste sæson.

Budgettet for denne sæson blev vedtaget af generalforsamlingen.

Der vil desuden i år blive en opstramning af hele forløbet med kontingentindbetalinger, herunder angivelse af betalingsfrist og opfølgning på betalinger.

4. Fastsættelse af kontingent

På grund af de vigende indtægter foreslår bestyrelsen en kontingentforhøjelse sådan at:

 1. Aktive medlemmer: 900 kr/år

 2. Passive medlemmer: 300 kr/år

 3. Børn: 300 kr/år

Ovenstående kontingentforhøjelse blev vedtaget af generalforsamlingen.

5. Orientering om vedligeholdelse af klubben

Formanden orienterede om at der i år kommer en udskiftning af tagpladerne over de udendørs bænke med den før annoncerede arkitekttegnede og af Slots- og Ejendomsstyrelsens godkendte løsning. Og nu skulle det være sikkert!!!!! Der vil blive opsat beslag på pergolaen/taget hvorpå der vil blive opsat et stykke ”sejldug”.

Udskiftningen starter med at den eksisterende overdækning bliver nedtaget og beslagene opsat. Herefter vil en sejlmager efter opmåling producere ”sejldugen”. Den kan forventes opsat i den første halvdel af maj.

Formanden har haft flere møder med kommunen om en større renovering af klubhuset og har modtaget en skriftlig bekræftelse af at der er afsat penge til dette i Gentofte kommunes budget for 2009. Der udestår en godkendelse i kommunalbestyrelsen, men den forventes at komme. Renoveringen er meget omfattende og omfatter følgende hovedpunkter:

 • Renovering af hele facaden, herunder udskiftning af asbestplader, renovering af vinduer (kan ikke skiftes ud grundet fredningen) og maling

 • Renovering af omklædningsrum blandt andet omfattende lakering af skabslåger, maling af vægge og opsætning af udsugning fra brusenicher

 • Reparation af loft i kajakhus

 • Reparation af rækværk om terrasse, hævning af sunket del af terrassen, reparation af terrassebrædder

 • Udvendig kontrol af og evt. reparation af mur mod vejen og siden mod nord.

 • Maling af opholdsrum og køkken

Desuden er kommunens arkitekt sat til at undersøge muligheden for indretning en sauna i et af rummene i klubbens nabobygning på stranden. Det er dog ikke sandsynligt at det kan tillades grundet fredningen af bygningerne. (Dette er ikke en del af det før nævnte budget)

Kommunen undersøger desuden muligheden for at klubben kan få et opbevaringsrum i en af bygningerne på stranden.

6. Orientering om eksterne trænere og nyt begynderforløb

I henhold til beslutningen på sidste års generalforsamling er der i år fundet en træner som kommer en række torsdage henover sæsonen. Træneren er fundet gennem DKF og hedder Per Flemming Jensen.

Der kommer i alt 13 lektioner fordelt på hhv. juni og august. Deltagelse i lektionerne kræver kun at man er friroet og man kan deltage i en eller flere af lektionerne alt efter mulighed og lyst. Der vil dog være en begrænsning på otte deltagere pr gang.

Der vil senere blive opsat en liste over de enkelte lektioner og en angivelse af hvordan man kan tilmelde sig.

Helen og Dorte har stået for arbejdet med at finde træneren og sammen med ham få sammensat programmet.

Betalingen af træneren er indeholdt i sæsonens budget og er indenfor det på forrige generalforsamling vedtagne.

Begyndertræningen bliver omlagt i år i et forsøg på at få flere begyndere til at vedblive med at være medlemmer. Hovedpunkterne er følgende:

 • Der er kun undervisning en aften om ugen, men til gengæld i længere tid. På denne dag er hovedformålet undervisning

 • Om torsdagen er der kilometerroning og de første par gang vil der være gratis mad til begynderne for at få dem til at deltage i klubaftnerne.

 • Undervisningen fortsætter efter sommerferien for at få flere begyndere til at komme tilbage efter sommerferien

7. Orientering om DKF’s nye EPP regler

DKF har sammen med andre europæiske forbund fået udarbejdet et ”Euro Paddle Pass” (EPP). EPP er et sæt minimumsstandarder hvis hovedformål blandt andet er at give fælles europæisk standarder for instruktion og undervisning indenfor kano- og kajaksporten. Standarden indeholder beskrivelser af kravene til uddannelsen inden for kano- og kajaksporten på 5 niveauer. Der kan ses mere materiale angående DKF’s hjemmeside.

Alle friroede medlemmer vil på klubniveau i løbet af sommerferien blive noteret, som havende opnået niveau 2.

8. Valg i henhold til § 8

Følgende poster i bestyrelsen var på valg:

 1. Valg af formand, Jens Islin genopstiller

 2. Valg af inspektør, Peter Jægerskou genopstiller

 3. Valg af menigt medlem, Nils Graa genopstiller

Alle tre blev valgt uden modkandidater.

9. Fast udvalg

Der er ingen fast udvalg.

10. Eventuelt

 • Skjold gjorde opmærksom på at der har været mulighed for at klubbens medlemmer kunne koble sig på vinteraktiviteter på Skovshoved Skole i vinterhalvåret. Det blev aftalt at Jens og Skjold skulle få fornyet muligheden og få lavet en indbydelse til medlemmerne i september.

 • Andre af roklubberne har en grupperabat med fitness centeret i Waterfront shoppingcenteret på Tuborg Havnevej. Det skal undersøges om der er lignende muligheder for os. Bestyrelsen kontakter Stig fra Palo desangående.