Generalforsamling 2009

 

 

Generalforsamling i KKKK 2009

Tid:15-04-2009,kl.18:00

Referent: Tommy Gade Jensen

Referat godkendt af: Jens Islin

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelseafdetreviderederegnskabfor2008tilgodkendelse

 4. Forelæggelseafbudgetfor2009

 5. Orientering omvedligeholdelse af klubben

 6. Orientering om træning- og begynderhold

 7. Valg i henhold til § 8

  1. Valg af næstformand. Tommy Gade er på valg og genopstiller

  2. Valg af sekretær. Henning Hansen er på valg og genopstiller

  3. Valg af 2 menige medlemmer. Dorte Nygaard og Helen Christensen er på valg og genopstiller

 8. Orientering om den kommende sæson, nye tiltag, nye indkøb osv.

 9. Fasteudvalgjf.§13

 10. Eventuelt

 1. Valg af ordstyrer

Peter Jægerskou blev valgt som ordstyrer.

Peter konstaterede at general forsamlingen var indkaldt rettidigt.

 1. Formandens beretning

Formandens beretning er vedlagt i bilag 1.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 1. Forelæggelse af revideret regnskab for 2008 til godkendelse

Regnskabet er vedlagt i bilag 2. Regnskabet for 2007 medtaget for at kunne se udviklingen i for hold til tidligere.

Der har været en ekstra indtægt i 2008 på ca. 40.000 kr. Denne indtægtsforøgelse skyldes dels at flere har betalt end året før og dels forhøjelsen af kontingentet vedtaget i 2007.

Driftsresultatet for 2008 er væsentlig større end i 2007 hvor det også var alt for lille (vi måtte udskyde betalingen af regninger, da kassen var tom). Driftsresultatets størrelse skyldes:

 • et mindre forbrug i 2008 end i 2007

 • et stort udlæg på cirka 15.000 kr. for deltagelse i løb i 2008 først er blevet udbetalt i 2009

 • større indtægter

Regnskab godkendt af generalforsamlingen.

 1. Forelæggelse af budget for 2009

Det af bestyrelsen foreslåede regnskab er vedlagt som bilag 3.

Der regnes med samme indtægt som sidste år. De fleste poster foreslås bibeholdt som i 2008, dog med en forøgelse af posten ”Små anskaffelser” til anskaffelser til køkkenet (kaffemaskiner, gryder osv.)

Generalforsamlingen godkendte det foreslåede budget.

 1. Orientering om vedligeholdelse af klubben

Kommunalbestyrelsen har godkendt et vedligeholdelsesbudget for kommunens bygninger, hvor i der indgår et beløb på en lille million kroner til ekstraordinært vedligehold af vores klub. Kommunens folk har udarbejdet en prioriteret liste over hvad der skal ske i klubben. Størrelsen på indkomne tilbud fra entreprenører bestemmer derved hvor stor en del af listen der kan gennemføres. Vi har derfor ikke mulighed for selv at prioritere hvad vi ønsker gjort. Sandsynligvis bliver det reparation af muren mod vejen, betonen i bådhuset samt facaden (fjernelse af asbest).

Der har efter bevillingen er godkendelsen i kommunalbestyrelsen været et møde med Kulturarvstyrelsen. Kulturarvstyrelsen kræver en samlet plan for alle kommunens frede bygninger før de kan godkende planer for den ekstraordinære vedligeholdelse af vores klub. Tidsplanen for starten på vedligeholdet er derfor p.t. ukendt.

 1. Orientering om trænings- og begynder hold

Det var en stor succes sidste år med træningen ved Per Spejder for klubbens friroede medlemmer. Den fortsætter derfor igen i år og igen med Per Spejder som træner. Datoerne er sat på kalenderen i klubben. (De første træningsdage er i maj.)

Invitationerne til årets begynder bliver sendt ud den 15.04 (sammen dag som Generalforsamlingen). Der er 40 på listen, men der vides ikke hvor mange der reelt vil komme. Træningen af begynderne er planlagt til køre lige som sidste år hvor begynderne kom en dag om ugen og fikr træning i 2 timer og desuden kunne komme om torsdagen for at ro kilometer. Det eneste der er ændret i forhold til sidste år er at begynderfesten er rykket tilbage til føre sommerferien.

 1. Valg i henhold til §8

På valg var

 • Næstformand Tommy Gade Jensen, som genopstiller

 • Sekretær Henning Hansen, som genopstiller

 • Bestyrelsesmedlemmer Dorte Nygaard

 • Bestyrelsesmedlemmer Helen Christensen

Alle 4 blev genvalgt uden modkandidater.

 1. Orientering om den kommende sæson, nye tiltag, nye indkøb

Vi skal have købt nogle få nye kajakker i år. Det har vist sig at kajakkerne fra Elio (Cobra, Scorpion, Bull og Shadow) ikke er så holdbare, så vi skal nok finde nogle andre typer.

Der er indkøbt nye redningsveste.

Det viste sig sidste år at der var mangel på klubpagajer torsdag aftener, så vi køber lidt flere i år. (De bliver nok fordelt med nogle som er både lidt kortere og lidt længere end de nuværende).

Det blev besluttet på generalforsamlingen, at der desuden skal indkøbes:

 • Liggestole af samme type som de store vi efterhånden kun har en tilbage af

 • Billige håndklæder til aftørring af kajakkerne (Anette kigger i genbrugsbutikker)

 • Et mindre rullebord

 • Nye hynder til bænkene i klubhuset, Helen undersøger pris.

 1. Faste udvalg jf. § 13

Der har det sidste års tid været forsøgt at starte et turudvalg op. Desværre er to af medlemmerne faldet fra. Der søges derfor nye medlemmer, henvendelse til Annette (annette.springborg@ryeshede.dk).

Anette har desuden haft kontakt til formanden fra Palo, som opfordrede til at vi kontaktede deres turudvalg for evt. at arrangere fælles ture. Der var stor tilslutning til at etablere kontakten.

 1. Eventuelt

Jens Klinge gjorde opmærksom på at domainet ”Klampenborg.ro” er ledigt. Bestyrelsen kigger videre på dette.

Henrik Lassen skulle informere fra Skjold at vintergymnastikken nu er overstået for denne sæson. Det bliver igen muligt for medlemmerne gratis at gå til vintergymnastik om mandagen kl. 18:30 i næste vintersæson. Hvis nogle gerne vil deltage til næste sæson kan de kontakte Henrik eller Skjold.

Der blev spurgt til baren. Jens informerede at den kører fint og rent økonomisk hviler i sig selv. Der blev forslået at der blev indkøbt papvin eller halve flasker. Dette bringes videre til dem som køber ind til baren.

Jens Klinge gjorde opmærksom på at der findes en facebookprofil for vores klub og spurgte til hvordan den tænkes brugt. Der opfordres til at komme med forslag.

Kommende vigtige datoer:

 • Forårsrengøring og standerhejsning søndag. 3. maj klokken 10.00

 • Begynderstart mandag den 4. Maj

 • Begynderfest 27.juni

 • Øresundsløb søndag den 23. August

 • Klubbens fødselsdag den 29. August.

 • Standerstrygning torsdag den 29. oktober

 • Julefrokost torsdag den 10. december

Formandens beretning 2009

Velkommen, så står jeg her igen for 5. gang for at fortælle om det forgangne år i kajak klubben.

Sidste år var der mange nye tiltag I forhold til tidligere sæsoner, nogle mindre gode, men de fleste til det bedre. Lad mig nævne nogle af dem:

Vores begyndertræning blev lavet om i forhold til tidligere. I stedet for en time to gange om ugen blev det til to timer og så kunne der ros kilometer på klubaftenen om torsdagen.

Det gav meget mere ro og tid til at tilegne sig de nødvendige færdigheder.

Det gav en masse liv på klubaftenen da alle var I gang samtidigt. Det gav også et stort pres på kajakkerne og få gange var der for lidt. Men det gav også en masse aktivitet og liv efter træningen.

Rigtig mange af vores begyndere fra sidste år har været rigtig aktive, og forhåbentlig vil mange af dem fortsætte I år.

Også træning af instruktør udefra til de mere erfarne blev indført. De var en stor succes som vil blive videreført I år, dog med små ændringer.

Jeg synes vi gennem de seneste år har formået her I bestyrelsen at føre mere fokus på selve roningen og dermed gøre lidt op med fordommene om at KKKK bare er en kaffe klub.

Vi har en del roere der deltager I løb og konkurrencer. Vi har mange der ror seriøst og jævnligt og vi har medlemmer der konstant er I gang med at planlægge og arrangere nye ro arrangementer.

Samtidigt med dette har vi stadig bibeholdt vores sociale sammen hold og hygge. De to ting kan sagtens kombineres.

Vores økonomi som I nogle år har svinget lidt for meget, bl.a. på grund af skiftende kasserer er I den grad rettet fuldstændig op. Her kan jeg kun give en meget stor tak til vores kasserer, Steen Thiel. Detaljerne vil han selv fortælle mere om, om lidt.

Igen fik vi købt nye kajakker til vores I forvejen ret pæne bådpark. Nye indkøb vil ske igen I år. Heldigvis er vi en sådan en gunstig situation at vi ikke behøver at købe vildt mange, men stille og roligt kan skifte nogle hvert år.

Og takket være vores inspektør Peter og Tommy er de velholdte og funktionsdygtige altid.

Renovationen er et fast punkt for min side I snart mange år, og det er ikke nogen undtagelse I år.

Men som alle kan se er det da lykkedes efter ca. 8 år at få en ny overdækning som trods alle problemerne er rigtig flot.

Jeg er sikker på at vi går en endnu bedre sæson I møde. Hvor sidste års tiltag er justeret og tilpasset så de kan udnyttes endnu bedre.