Generalforsamling 19.04.2012

 

 

Referat af generalforsamling i KKKK torsdag den 18. April 2012

 

1. Valg af ordstyrer:

Steen blev enstemmigt valgt, og konstaterede generalforsamlingen lovlig i henhold til klubbens vedtægter.

2. Formandens beretning

Vil evt. blive vedhæftet...

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab:

Klubben har et pænt overskud på kontoen, hvilket affødte følgende forslag og kommentarer:

Investering i nye pagajer

Positivt at klubben har mulighed for at tiltrække nye instruktører og som 'gulerod' har råd til at kunne tilbyde dem instruktørkursus.

Herefter blev regnskabet godkendt.

Budgettet blev ligeledes godkendt med følgende kommentar: det tilstræbes at klubben sparer op til at kunne bidrage med ettilskud til en kommende renovering af klubben i fald kommunen ikke betaler det hele.

4. Orientering om vedligeholdelse/renovering af klubben og stranden:

Pengene er nu bevilget, og kommunen forventer om 14 dage at have ansat den person der skal lede byggearbejderne i klubben. Vi er desuden blevet opfordret til at sende en ansøgning på reperation/vedligeholdelse af porte og nye kajakreoler. Her kan vi forvente at kommunen dækker 75% af beløbet og at vi selv skal stå for resten af beløbet.
Skjold bad bestyrelsen forholde sig til at vi i de kommende 20 år kan forvente oversvømmelser og at det tænkes ind i de løsninger der vælges for gulve og porte.

5. Orientering om surfski i klubben:

Tor fortalte om det første år med surfski aktiviteter i KKKK, herunder bl.a. At fire af de unge elitemedlemmer stræber efte at blive udtaget til VM i år.

6. Orientering om nybegyndere / tekniktræning / sikkerheds og teknik repetitions dag 9/6.

Nybegyndere:

Dorte fortalte om den kommende opstart af begynderholdet 2012. Der optages 20 nye medlemmer svarende til det antal begynderkajakker klubben har til rådighed. Forløbet vil som tidligere år strække sig over maj, juni og august med en sommerpause i juli. Der vil tillige blive arrangeret en længere undervisningssession 28/5, hvor det tilstræbes at så mange af begyndere som muligt kommer igennem prøverne. Som noget nyt i år vil begynderne efter 50 km og en instruktørs godkendelse af roteknik og beståede prøver kunne blive 'friroet til kravlegård/sandkasse, og dermed opnå retten til en nøgle til klubben og have lov til på egen hånd eller sammen med andre at ro de næste 50 km mellem Taarbæk og Knud Rasmussen statuen.

Tekniktræning:

Tor og Thor har tilbudt igen i år at stille op og tilbyde klubbens medlemmer tekniktræning en række torsdage henover sæsonen. Bestyrelsen vil kort efter sæsonstart melde datoerne ud for forløbet som henvender sig til alle klubbens friroede medlemmer.

Som noget nyt i år vil Helle og Tommy arrangere et sikkerheds- og teknikrepetitionskursus hvor alt det grundlæggende omkring teknik, entring, makkerredning mv. Vil blive gennemgået. Kurset er et gratis tilbud til alle de medlemmer, som kunne tænke sig at komme igang igen, men som af den ene eller anden grund føler sig lidt 'rustne' eller utrygge ved at skulle på vandet første gang efter en lang pause. Så mød endelig op den 9/6, hvis du tænker at dette er noget for dig!

Tor opfordrede til at man i KKKK benytter sig af klubbens dygtige livreddere til afholdelse af et kursus i livredning.

7. Valg i henhold til paragraf 8

Valg af formand: Jens genopstillede og blev enstemmigt genvalgt.

Inspektør Henning blev også enstemmigt genvalgt.

Valg af bestyrelsesmedlem: Jesper Hagild og Helle Harthimmer opstillede og det blev på deres opfordring vedtaget, at Jesper blev valgt til bestyrelsen og Helle blev valgt som suppleant

8. Faste udvalg

Tommy foreslog at man nedsætter et udvalg som 'holder kommunens byggeri i ørerne', og forslaget blev vedtaget. Katja og Tor tilbød sig som medlemmer af udvalget som blev nedsat på stedet. Formanden kontakter Peter Bundgaard, som er arkitekt og også har tilbudt at hjælpe.

9. Fastlagte arrangementer

Forårsrengøring og standerhejsning: 29/4
Begynderstart 7/5
Teknik/ sikkerhedskursus 9/6
Begynderfest 16/6
CPH Challenge 12/8
Øresundsløb 19/8

10. Eventuelt

Tor foreslog at Øresundsløbets forudsætninger ændres så også kapkajakker og surfski må benyttes.

Katja ønskede at vide om kajakkerne vil kunne nå at blive klar til sæsonstart. Det kunne Tina bekræfte.

Jesper kommenterede på hvorfor han stillede op til bestyrelsen. Bl.a. For at tage teten op i forhold til integrering af surfski medlemmerne i klubben så vi kan drage nytte af at de fx kan lære os at ro surfski, at svømme bedre mv.

Det er muligt at få råderet over en svømmehal nogle timer ugentligt, hvilket der var interesse for. Derfor vil Bestyrelsen arbejde videre med at få det formaliseret.

Skjold reklamerede for gymnastik mandage i Ordruphallen for både mænd og kvinder.

Henning nævnte at det nu varsidste chance for at blive tilmeldt handicap før første løb.

Skjold opfordrede til at bestyrelsen indkøber en vogn til at fragte kajakker fra bådehus til strand.

 

Således opfattet.
Mvh Dorte Nygaard, næstformand.