logo

Generalforsamling 11.04.2013

Af admin
Oprettet 17.04.2013 - 05:57

 

KKKK generalforsamling 11/4 2013

Ordstyrer: Jesper Hagild blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der var 23 medlemmer, der deltog.

 

Formandens holdt sin beretning, der blev enstemmigt godkendt.

(vedhæftet)

 

Kassereren forelagde det reviderede regnskab for 2012. 

Der blev spurgt ind til om klubben kom til at betale for reperationer i forbindelse med indbruddet. Formanden kunne fortælle, at kommunen havde dækket alle udgifter i den forbindelse. Et andet spørgsmål gik på hvorvidt surfski medlemmerne betaler kontingent til samme kasse som klubbens øvrige medlemmer, hvilket kassereren bekræftede. Hushold diverse posten ønskede uddybet og kassereren kunne fortælle, at denne post dækkede over indkøb af kaffe, sodavand, øl, diverse småting til køkkenet mv. Med disse uddybende kommentarer blev regnskabet godkendt.

 

 

Forelæggelse af budget for 2013: 

Der er budgetteret med færre indtægter af følgende grunde: 

 

a) vi forventer en lavere indtægt fra begyndere i år, da et begynderhold først kan gennemføres til august. De vil derfor ikke kunne opkræves fuldt kontingent.

b) vi mister indtægten fra afholdelse af Copenhagen Challenge i år, da vi har besluttet ikke at stille os til rådighed som hjælpere. Det er for svært at stille med det fornødne antal hjælpere.

 

Kommentarer: Skjold foreslog, at der blev sat penge af til et nyt nøglesystem. Kassereren takkede for forslaget, som bestyrelsen vil tage med i sine overvejelser. Tommy bad bestyrelsen forholde sig til hvorvidt et vedligeholdsbudget for båd-reperationer burde være højere i år på grund af vilkårene vi bydes i øjeblikket. Indtil Skt. Hans vil det kun være muligt at lave strandentringer, og det forventes at slide mere end normalt på bådene. 

 

Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog ingen ændringer, og det blev vedtaget.

        Aktive: 950

        Passive: 300

        Børn: 300

 

Orientering  om renovering af klubben og stranden

Formanden berettede om de forestående arbejder i klubhuset og på stranden. 

Bemærk, at der er indkøbt kajakhjul efter ønske på sidste generalforsamling.

 

 

Orientering om begynderforløb i den kommende sæson

Instruktørteamet og bestyrelsen har besluttet, at udskyde begynderundervisningen i år af følgende grunde:

1.     Adgangen til stranden er vanskelig mens der bygges om, og projektet kan ikke give garanti for at KKKK med sikkerhed kan få adgang til stranden efter 18, hvilket er en forudsætning for at kunne gennemføre undervisningen. Såfremt projektet bliver forsinket, har de mulighed for at forlænge ’spærretiden’ for at indhente tid

2.     Det vil begrænse sikkerheden på vandet at instruktørerne grundet den vanskelige infrastruktur ikke vil kunne være 100 % til stede på vandet

3.     Det vil slide på udstyret kun at kunne strand-entre, og det vil være vanskeligt/umuligt at gennemføre undervisning i østenvind

4.     Der vil være dele af standbunden, der grundet arbejderne vil føles som kviksand, hvilket vurderes at være en for nogen traumatisk oplevelse. Der vil være risiko for at man går i panik, og instruktørerne vil have svært ved at hjælpe, og ønsker derfor ikke at tage ansvaret for begyndernes sikkerhed under disse forhold.

Der gennemføres et intensivforløb for en reduceret gruppe af ansøgerne til august, hvor strandprojektet forventes afsluttet. Der vil i udvælgelsen blive lagt vægt på at man skal kunne nå at blive friroet inden standerstrygning.

 

Orientering om nyt medlemssystem

Bestyrelsen har valgt et online administrationssystem fra Conventus, som vil kunne håndtere kontingentindbetalinger mv. Der vil indenfor den næste måneds tid blive fremsendt et informationsbrev til alle medlemmer omkring dette.

Et medlem ønskede at bestyrelsen undersøger, hvorvidt det er lovligt, at man som forening vælger kun at opkræve betaling via betalingsservice, hvilket bestyrelsen naturligvis undersøger.

 

Valg i henhold til §8: 

Tina Møller og Anders Duve opstillede, men Anders trak sig.

Valg af kasserer, Steen Thiel genopstillede og blev genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlem, Annette Springborg, genopstillede og blev genvalgt

Valg af bestyrelsesmedlem: Tina Møller blev valgt

Valg af suppleant, Tor Busch-Nielsen opstillede, og blev valgt

 

Klubarrangementer:

Standerhejsning: 5/5 kl. 15. Den gøres i år lidt mere højtidelig, idet vi nu har en ny klub at fejre. Kommunen afholder i øvrigt i forbindelse med strandens åbning en fest, som KKKK er en del af.

Annette tilbød at stå for oprydning og klargøring af køkkenet, hvilket der var fuld opbakning for.

 

Kirsten Lee ønskede at anerkende Annette Springborg for at planlægge og gennemføre arrangementer med vores venskabsklub Gladsaxe roklub, og opfordrede medlemmerne til at tage med næste gang vi bliver inviteret ind for at ro en tur fra Lyngby sø.

Kirsten havde et ønske om, at bestyrelsen hjælper med at sende en mail ud til alle medlemmer om, at de der har lyst er velkomne til at ro med hver tirsdag morgen hvor en større gruppe har tradition for at mødes i KKKK.

Formanden tilbød at sende mail ud, når gruppen er klar til at starte op.

 

Peter Rohde foreslog at man udfordrer kommunen på tidsplanen, hvilket bestyrelsen kunne informere om at man allerede har gjort. Der har været foreslået forskellige løsninger, men projektet har meldt definitivt tilbage, at der ikke kan ændres i adgangsforholdene på stranden eller på de tidsrum begrænsningerne gælder.

 

Eventuelt:

Kirsten stillede spørgsmål til det grønne EPP2 certifikat, idet hun havde oplevet udfordringer med at blive optaget i en klub i havnen. Tommy understregede, at enhver klub er i sin gode ret til at stille krav til roere ud over fremvisning af EPP certifikat forud for optagelse. Det gør vi i øvrigt også i KKKK.

 

Kirsten Lee stillede følgende spørgsmål: Når man indkøber kajakker i klubben, forholder man sig så til majoriteten af medlemmer, som ønsker relativt stabile kajakker såsom Scorpion? Jesper gennemgik bådindkøbene fra sidste år, og kunne bekræfte, at der var indkøbt rigtig mange Scorpion lignende kajakker af netop denne grund.

 

Kirsten: Hvad gør man for at skaffe adgang til lokalet ved siden af de offentlige strandtoiletter? Bestyrelsen kunne bekræfte, at der arbejdes ihærdigt på det, og at vi er tættere på end nogensinde.

 

Havkajak: Der var enighed om, at bestyrelsen skal prøve at stable et havkajakkursus på benene.

 

Således opfattet. /Dorte Nygaard

 

 


Kilde URL:
http://klampenborg.kajakklub.dk/node/415