logo

Generalforsamling 10.04.2014

Af admin
Oprettet 14.04.2014 - 15:21

 

KKKK generalforsamling 10/4 2014

Afholdt i Skovshoved Roklub.

Referent: Annette Springborg.

 

 

1. Ordstyrer:

Henrik Andersen blev valgt og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Der var 20 medlemmer tilstede.

2. Formandens beretning, der blev enstemmigt godkendt.

Formanden var kort inde på al den modvind, som klubben har oplevet i 2013, men at det trods alt var en god sæson.

Vi fik renoveret klubben og kan nu nyde udsigten over Øresund.

Turbo-begynder hold gav 10 nye medlemmer til klubben – en stor tak til trænerne for deres indsats.

Både kajak-roere og konkurrencelivreddere hentede gode resultater hjem.

Økonomi forbedret med små 10.000 kr.

Stor tak til afgåede bestyrelse for deres store indsats.

Herefter blev der gjort status på renovering efter rotter og stormskade

Der lægges nyt gulv i uge 16.

Herefter opsætter klubmedlemmer nyt køkken og indretter opbevaringsrum med nye køleskabe.

Stor tak til alle der hjælper til.

Endelig blev der gjort rede for bestyrelsens fortolkning af klubbens formål samt fokusområder i forlængelse af aktivitetsdagen i februar

Fokus på både det sportslige og sociale liv i klubben.

Styrkelse af kommunikation og information.

Etablering af faste aktivitetsgrupper, så vi som klub kan styrke vores udbud og flåde. Særligt:

Ture

Fester

Fundraising

3. Kassereren forelagde det reviderede regnskab for 2013.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt

4. Forelæggelse af budget for 2013:

Budget for kommende år fremlagt. Afspejler et fokus på klubbens formål samt ønsker fra aktivitetsmødet i februar.

Kommentarer:

Bestyrelsen undersøger muligheden for, at klubben kan være hjælpere til Ironman den 24. august. Dette har før været en succes og er et godt socialt arrangement for klubben samt en god indtægt.

Nye punkter på budgettet er anskaffelse af whiteboard og lærred, bl.a. til foredrag og andre aktiviteter. Samt anskaffelse af 2 kameraer, så der kan filmes ifm. træningsarrangementer.

På grund af stormen i december og rotter er det gamle køkken pillet ned og et nyt stilles op i løbet af april. Det betales på følgende måde: 15.000 kr. fra budget 2014 og 15.000 kr. af opsparing. Køkkenets indretning er underlagt Kulturarvsstyrelsens regler og designet i samarbejde med vores kontaktperson fra Gentofte Ejendomme.

Som noget nyt er der budgetteret med fire opsparingspunkter:

I 2017 har klubben 100 års fødselsdag – i den forbindelse skal der afholdes en stor reception, hvor klubbens medlemmer deltager og, hvor relevante gæster (samarbejdspartnere m.v.) inviteres – dette arrangement sparer vi op til. Der blev spurgt ind til om denne opsparing også gjaldt festen for medlemmerne, men den skal delvist være selvbetalt.

I øjeblikket er der ikke overblik over, hvem der har nøgler og hvor mange gamle medlemmer der har nøgler. For at få overblik over, hvem der har adgang til klubben ønskes der i fremtiden et elektronisk nøglesystem. Dette elektroniske nøglesystem skal også kunne kobles til vores medlemssystem, så dem der ikke betaler kontingent ikke kan benytte sin nøgle.

Rokortsystem er også et ønske i fremtiden, og derfor spares der op til dette. Et rokortsystem vil give et nemt overblik over rostatistikken og give mulighed for at se hvilke kajakker der benyttes mest. Endvidere vil klubben kunne reservere både ifm. begyndertræning og andre klubarrangementer.

Der vil blive sparet op til 2 kajakergometre, hvis vi kan finde en lokalitet til disse – vil give mulighed for at træne hele året rundt.

5. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog at fastholde de hidtidige satser, og det blev vedtaget.

6. Afstemning om ændring af ordensregler

Formanden gennemgik ændringerne:

Punkt 5 er et nyt punkt, som omhandler, at medlemmerne må have et mindre antal gæster med i klubben. Det skal være under behørigt hensyn til klubbens øvrige medlemmer og i samklang med klubbens liv. Der er ikke sat antal gæster på, da det forventes, at medlemmerne selv kan vurdere dette.

I punkt 6 (før punkt 5) er gebyret for at låne klubben til private arrangementer sat op fra 500 kr. til 1000 kr. Dette for at dække eventuelle ødelæggelser og slitage.

I punkt 8 (før punkt 7) er den nye formulering, at ”der skal tages fornødent hensyn til båd og pagaj” – i den gamle formulering stod der ”der skal tages fornødent hensyn til andre både og andet materiel”. Den nye formulering fordi den dækker mere konkret. Der blev endvidere indskærpet at fonødet hensyn til både også betyder, at man ikke må sidde i bådene på land, da det ødelægger bådene.

I punkt 9 (før punkt 8) stod ”Bådene skal skylles og aftørres inden de lægges på plads” . I den nye formulering er ”Bådene” erstattet af ”Kajakkerne”. Efter debat på generalforsamlingen vil Peter ændre tilbage til bådene og indskærpe at alle både (inklusive bords) skal skylles for sand og aftørres for vand inden de lægges på plads.

I punkt 11 (før punkt 10) er tilføjet, at uden for sæsonen må aktive vinterroere (der ror jævnligt) gerne tørre rotøj i omklædningsrummet. Der blev foreslået en ny og stærkere ophængsløsning. I sæsonen skal alt rotøj der ønskes tørret i KKKK hænges i bådhuset.

Bestyrelse arbejder på at skabe mere plads til tøj i bådhuset. Endvidere at der ifm. standerhejsning blive ryddet op og ud i det rotøjet. Der blev foreslået, at der skal navn på alt rotøj som efterlades i klubben.

De nye ordensregler blev enstemmigt godkendt, og det blev godkendt, at formanden i henhold til overstående kan lave småjusteringer i ordensreglerne.

Der blev opfordret til at bestyrelsen informerer om de nye ordensregler, at de kommer til at hænge i klubhuset, og at vi sammen (venligt) hjælper hinanden med at ”huske” dem.

7. Valg i henhold til § 8

Formand – Peter genopstillede og blev enstemmigt valgt.

Inspektør – Henning genopstillede og blev enstemmigt valgt.

Revisor – Charlotte Topp genopstillede blev enstemmigt valgt.

8. Faste udvalg jf. § 13

Oversprunget, da vi ikke har faste udvalg med eget budget.

9. Eventuelt

Medlemmer redegjorde for problemer med bådebro

Medlem spurgte til resultat af aktivitetsdag

Bestyrelsen opfordrede til at melde til en aktivitetsgruppe og/eller hjælpe med løbende aktiviteter som begynderinstruktion og træning.

Der sættes lister op i klubben, hvor man kan skrive sig på eller finde kontaktoplysninger.

Tak til alle fremmødte for et godt møde!

 


Kilde URL:
http://klampenborg.kajakklub.dk/node/472