Generalforsamling 2004

REFERAT: Generalforsamling i KKKK torsdag den 1. april 2004

Der var 23 fremmødte, senere 24.

1. Valg af ordstyrer: Christian Holst.

2. Formandens beretning.

Den blev godkendt, selv om der løb 5 flasker sand igennem!

3. Forelæggelse af regnskab.

Else oplyste, at hun ønsker at fratræde kassererposten om et år.

Formuen er nedbragt, der er købt 10 kajakker og blandt småanskaffelser tæller værktøj og materialer til reparation godt med. Godkendt.

Der forelå ikke noget budget, hvilket blev kritiseret.

Erik forklarede, at bestyrelsen ønsker at fortsætte linien fra de sidste år med at forbedre materiellet yderligere. Da formuen er nedbragt, er der regnet med højere kontingent (næste punkt). Målet er 5 nye kajakker i år.

4. Fastsættelse af kontingenter

Bestyrelsens forslag til nye kontingentsatser:

Årligt medlemskontingent hæves fra 700 kr til 800 kr.
Nye medlemmer betaler yderligere 400 kr det første år.

Forslagene vedtoges ved to afstemninger ved håndsoprækning,
for/ikke/imod: 22-1-0 og 20-1-2

Nøgledepositum (200 kr) og begynderkursus (400 kr) er omkostninger, som ikke er del af kontingentet.

5. Indkomne forslag.

a) Hack: Klubben skal købe 4-8 wing-pagajer. Vedtaget (14-3-7)

b) Peter H: Tilladelse til at indlægge trådløs adgang til internet, udgiften deles mellem gruppen af brugere. Vedtaget (10-5-9)

5. Valg til bestyrelsen.

På valg i henhold til lovene: Formand, inspektør og en revisor.

Erik ønskede ikke genvalg som formand, Jens Islin foreslået og godkendt - ikke andre kandidater. Erik fortsætter i bestyrelsen, og varetager specielt kontakten til kommunen.

Peter er villig til genvalg som inspektør. Godkendt uden andre kandidater.

(Kommentar fra referenten: Inspektørposten har i den sidste periode været delt op i to områder: huset (Lene) og materiellet (Peter).
Ordningen med Lene som inspektør med ansvar for huset ophører, da der er kommet bedre skik på huset igen, og medlemmerne opfordres til at videreføre den gode linie i fremtiden.)

Jean fortsætter som revisor (ikke tilstede). Godkendt.

Rasmus og Thomas Hartmann fratræder bestyrelsen. Thomas Sonne tilbyder at træde ind som nyt medlem. Godkendt!

Bestyrelsens nye sammensætning:

Jens Islin (formand)
Liselotte Hughes (næstformand)
Peter Jægerskou (inspektør)
Else Jespersen (kasserer)
Henning Hansen (sekretær)
Erik Hougs
Lene Hartmann
Thomas Sonne

Revisorer: Jean Becker, Kurt Nielsen (suppleant)

7. Faste udvalg.

Der er ikke nogen faste udvalg. Vi har bedre erfaringer med at
lade de medlemmer gør en indsats, som stiller op, når det gælder.

8. Eventuelt.

Hack vedr. vedtægter, husorden m.m.:
Regnskab og budget bør sendes ud før generalforsamling;
bestyrelsens sammensætning svarer ikke til lovene;
det skal fremgå af vedtægterne, hvornår de er vedtaget;
hvornår er husordenen vedtaget.
Svar: Bestyrelsen vil bestræbe sig på at udsende/uddele
regnskab og budgetforslag før næste generalforsamling.
Bortset fra det med husorden (som nærmere er et middel
i bestyrelsens daglige ledelse) handler indlægget
om vedtægtsændringer - Hack vil sende forslag i mail.

Erik sluttede med at takke for god opbakning i sin tid som formand.

--
Henning Hansen - Klampenborg Kajak- og Kanoklub - kkkk@kayak.dk