Generalforsamling 2005

REFERAT: Generalforsamling i KKKK den 14. april 2005

Der var mødt ca. 25 medlemmer. Referent: Henning.

1. Valg af dirigent: Peter Jægerskou.

2. Formandens beretning: godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab: godkendt.

Regnskabet blev i Elses fravær fremlagt af Jean, som har revideret regnskabet. Klubbens formue er nedbragt til under 4.000 kr ved nytår, hvilket er i underkanten af det forsvarlige. Vi bør tilstræbe at have ca. 15.000 kr til at dække omkostninger i perioden indtil de første kontingentindbetalinger kommer ind. Ekstraordinært store poster er nyanskaffelser (især kajakker) og fester (housewarming).

4. Forelæggelse af budget v. Jens: godkendt.

Der skal anskaffes færre kajakker (men flere wing-pagajer), og der er afsat mere til løb og arrangementer. Desudenen særlig post til
uforudsete udgifter som reserve. Forudsat uændret kontingent.

Forslag fra Jean om at udnytte regler for skattefri godtgørelse til formand og sekretær efter gældende regler - godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent: Uændret kontingent vedtaget.

6. Gennemgang af reviderede vedtægter v. Jens.

Efter beslutning på forrige generalforsamling er der lavet forslag til reviderede vedtægter, som blev uddelt. Efter gennemgang af en del af forslaget og kommentarer hertil, blev det besluttet at bestyrelsen sender et forslag ud til medlemmerne for at indhente yderligere kommentarer, hvorefter der kan udarbejdes et nyt revideret forslag, som bliver behandlet på en ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes med kun dette emne. Det udsendte oplæg skal vise de gamle vedtægter overfor de nye, så ændringerne fremstår tydeligere.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende var på valg:
Næstformand (Liselotte modtager ikke genvalg)
Kasserer (Else modtager ikke genvalg)

Lene Hartmann (ikke tilstede) var villig til at være næstformand.
Det blev godkendt, men dermed blev en plads som menigt medlem af bestyrelsen ubesat, så der stadig skulle vælges et nyt medlem.

Jørgen Hauch (ikke tilstede) er villig til valg som kasserer.
Han var dermed valgt! (tak til Else for godt arbejde)

Til den ledige bestyrelsespost var der 3 kandidater, og ved afstemning mellem Karna, Bo og Tommy blev Tommy indvalgt i bestyrelsen.

8. Eventuelt.

Vivian spurgte om besked til de nye ansøgere. Peter svarede, at de første har fået besked, og når han har fået svar, vil
der blive suppleret op til 32 begyndere. 87 har søgt.

Jørgen T. efterlyste klubtrøjer. Jens svarede, at der er nogen, der har gang i et projekt, så det vil blive muligt at købe trøjer igen i år.

Jørgen T. foreslog, at man lavede aftale med lokal forhandler om at demonstrere udstyr - evt. suppleret med nogle gode tilbud til begynderne.

Jean har Raffenbergs Mindepokal og synes snart, det er på tide, at den kommer i omløb igen. Der findes også andre pokaler, lad os bruge dem.

Per foreslog, at vi forsøger at genoplive klubmesterskaberne, som traditionelt blev afholdt på klubbens fødselsdag.

--

SLUT