Generalforsamling 2006

Referat fra KKKK generalforsamling 6. april 2006

Ca. 22 deltagere.

 1. Valg af ordstyrer: Christian H. (i våddragt)
 2. Formandens beretning blev godkendt!
 3. Regnskab godkendt.
  Ca. 153 aktive og 28 passive medl.
  Der er købt 4 kajakker plus en børnekajak.
  Sidste år var kassen tom efter nytår, i år har vi pt. ca. 30.000 kr.
  Der har været problemer med betaling af både telefon og el, fordi regningerne er bortkommet, når de er sendt til klubben. Der vil blive sat en postkasse op, som breve kan lægges i - men alle regninger bør sendes direkte til kassereren!
  Spørgsmål til budgettet:
  Der er ikke afsat udgifter til klubblad - det er meningen, at hjemmeside og nyhedsmail skal erstatte Lanternen. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.
  Der var kun budgetteret med 2.000 kr til kajakreparationer, der skal nærmere bruges 10.000 kr.
  Spørgsmål om behovet for adsl og telefon i klubben. Vi bør have telefon (bl.a. af sikkerhedshensyn), og adsl er også praktisk for bestyrelsen samt en service for medlemmerne.
  Der var tilslutning til at begrænse telefonopkald, så der ikke kan foretages opkald til udlandet eller betalingsnumre.
  Mange kajakker er skadet, kan begyndernes slid begrænses?
  Det er vanskeligt, og skaderne skyldes ikke kun begyndere.
  Bemærkning fra kasserer Jørgen: Der er ikke budgetteret med udgifter til øl/vin/vand - undgå svind: BETAL!!!
 4. Kontinget uændret 800 kr, 2x 800 begynder, 200 passiv.
 5. Vedtægtsændringer.
  Peter J. gennemgik forslaget til nye vedtægter. Der var diskussion om formuleringen "bestyrelsen vælges for et år ad gangen" og der var tilslutning til at ændre ordet vælges til konstitueres. De enkelte medlemmer vælges for to år ad gangen, men da de vælges på skift hvert andet år, er den samlede bestyrelse sammensat (konstitueret) for et år.
  Det samlede forslag blev derefter enstemmigt godkendt, og der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det vil kunne vedtages med simpelt flertal.
 6. Indkomne forslag:
  • Forslag fra Jens om at der kan indkaldes til generalforsamling med mail og ikke skriftligt. Vil kræve ændring af vedtægterne, og der var uenighed om det ville være lovligt/hensigtsmæssigt.
   Forslaget ikke vedtaget. (4 for, 8-10 imod)
  • Forslag fra Peter H. om at indrette sauna i "Tove's rum".
   Kommunen er ganske positiv, men vil ikke financiere hverken etablering eller drift. Der er ikke udarbejdet et forslag med pris, men generalforsamlingen støtter, at Peter går videre med at udarbejde et projekt som beslutningsgrundlag til evt. senere vedtagelse. "Sauna-udvalget" består foreløbigt af Peter og Mette-Louise. (13 for, 3 imod, 7 stemmer ikke)
 7. Valg til bestyrelsen:
  Erik Hougs har ønsket at forlade bestyrelsen efter en årrække som dels formand, dels bestyrelselsmedlem. Han fik en flaske som erkendlighed for sit arbejde.
  • Formand: Jens Islin genvalgt.
  • Inspektør: Der er lykkedes at overtale Peter Jægerskou til at fortsætte!
  • Revisor: Jean Becker genvalgt.
  • Bestyrelsesmedlemmer: Tommy Gade og Thomas Sonne fortsætter.
   Da Peter J. fortsætter som inspektør blev Nils Graae indvalgt som nyt medlem (i stedet for Erik H). Nils afløser Peter J. som leder af begynderinstruktionen.

  Alle valg var uden afstemning.

 8. Faste udvalg - der er ingen.
 9. Eventuelt:
  Diskussion om forbedring af bådebroen, Jens tager en snak med kommunen om mulighederne for at få en bedre bro.
  Snak om vinteraktiviteter (gymnastiksalen på Tjørnegårdsskolen).
  Glimrende, men lille fremmøde, bedre med en instruktør. Andre muligheder er Kildeskovshallen, og måske komme med i de faciliteter, som de andre klubber har i Hellerup.

Ekstra:

Formanden overrakte "Knud Raffenbergs Mindepokal" til Peter Jægerskou som tak for mange års trofast arbejde for klubben som leder af begynderinstruktionen og med vedligeholdelse af materiellet som inspektør. Pokalen er en vandrepokal, som senest blev tildelt Jean i 1997.

Generalforsamlingen blev afsluttet, og Christian kunne gå i bad...

/ Henning