Generalforsamling 2007

Ekstraordinær og ordinær generalforsamling 23. maj 2007

Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag den 23. maj kl. 18.00 i klubben.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent – Nils Graae blev valgt og takkede for valget.

 • Godkendelse af reviderede klubvedtægter – Peter Jægerskov gennemgik de på forrige generalforsamling fremlagte vedtægtsændringer.

De reviderede vedtægtsændringer rummer mulighed for mindre justeringer af husordenslignende karakter, bestemmelse af hvordan medlemmer hæfter for klubbens økonomi, ændring af formen og proceduren for ekstraordinære generalforsamlinger, mulighed for ændring af størrelsen af bestyrelsen, regler for eksklusion af medlemmer og nye regler for bådpladser/skabe.

De ændrede vedtægter blev sat til afstemning og enstemmigt vedtaget, hvorefter generalforsamlingen sluttede.

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 23. maj kl. 19.00 i klubben.

Der var 20 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – Nils Graae blev valgt og takkede for valget. De tilstedeværende havde ikke noget at indvende mod generalforsamlingens lovlighed.

 2. Formandens beretning – Formandens mundtlige beretning fokuserede på den positive udvikling i klubben med mange nye medlemmer og stor deltagelse i forskellige arrangementer. Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for det store frivillige arbejde som de har ydet. Der er kommet styr på likviditeten i klubben og budgetterne holdes. Der arbejdes på forskellige nye initiativer for at genaktivere inaktive medlemmer og være bedre til at holde fast på nye medlemmer. Af kommende arrangementer fremhæves udover handicaproning, TdG og at klubben fylder 90 år i år. Det har været et godt år. Den nye sekretærs hjemmeside blev rost og der blev fra forsamlingen opfordret til at bruge den aktivt. Formandens beretning blev godkendt.

 3. Forelæggelse af regnskab for 2006 til godkendelse. Formanden fremlagde fordi den afgående kasserer var forhindret af familiemæssige årsager regnskabet. Bådparken er stort set udskiftet og klubben har nu en god basis af gode kajakker, der dækker et bredt spektrum. Regnskabet er ikke revideret fordi revisoren ikke har haft det i hænde, men revisoren vil lade bestyrelsen det vide såfremt der er uregelmæssigheder i bilagene. Beholdningerne stemmer, men der er et uafregnet mellemværende med et medlemmer. Regnskabet blev godkendt. Fra forsamlingen kom forslag og at medlemslisten bliver tilgængelig på nettet, hvilket bestyrelsen ville se på. Alle er velkomne til at skrive oplysningerne på rokortet.

 4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår samme sats som i 2006. På 2007 budgettet var afholdelsen af 90 års fødselsdagen den mest markante ændring, ligesom nyt inventar i klubben udgjorde de store poster. Budgettet mangler en post på ca. 30.000 fra begyndernes indmeldelses- og kursusgebyr. Bestyrelsens forslag og kontingent af samme størrelse som i 2006 blev vedtaget.

 5. Orientering om vedligeholdelse af klubben. Der har været en del udfordringer med at få de fejl som håndværkeren har lavet i forbindelse med vedligeholdelsen. Formanden gør sig store bestræbelser for at bringe det på plads. Facaden og vinduer er under renovering og kommunen er involveret i processen.

 6. Indkomne forslag:

  • Forslag fra formanden til vedtægtsændring: Fremtidige indkaldelser via opslag i klubben, samt på hjemmesiden. Forslaget blev vedtaget.

  • Forslag til ansættelse af træner stillet af Per Hauge. Generalforsamlingen gav tilslutning til at bestyrelsen indenfor en beløbsramme på kr. 5.000 kunne arbejde videre med forsalget om inddragelse af en eller flere trænere. En vejlendende afstemning viste at 2 medelmmer var imod og 16 for.

 7. Valg i henhold til §8

  • Valg af næstformand, Bestyrelsesmedlem Tommy Gade opstillede og blev valgt.

  • Valg af kasserer, bestyrelsen har indstillet Steen Thiel som blev valgt.

  • Valg af sekretær, Henning genopstillede og blev valgt.

  • Valg af to menige bestyrelsesmedlemmer. Helen Christensen og Dorte Nygaard opstillede og blev valgt

  • Valg af revisor, Jean Becker genopstillede og blev genvalgt.

 1. Faste udvalg jf. § 13 -

 2. Eventuelt. Der blev spurgt til regler for lån af kajak og det blev præciseret at udlån af kajakker skal aftales med bestyrelsen. Sekretæren oplyste at husordenen ville komme på hjemmesiden. Jean forespurgte om der vil blive nedsat et festudvalg i forbindelse med 90 års fødselsdagen, dette ville ske – festen afholdes sandsynligvis den 25. august.

Generalforsamlingen blev afsluttet.